ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Tamara Abrahams Equine Sports Massage te Oosthuizen, hierna te noemen dienstverlener.
1.2 Het masseren/mobiliseren/stretchen van paard/pony met mogelijke spierproblemen dan wel ontspanningsmassage of massage ter preventie van blessures en daaraan gerelateerde behandelingen in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “behandeling”.
1.3 De opdrachtgever voor wie de behandeling wordt uitgevoerd, hierna te noemen “klant”.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen dienstverlener en klant met uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden
2.2 Acceptatie van deze overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden
3.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn indien deze schriftelijk door dienstverlener zijn bevestigd.
3.2 In geval van een of meerdere afwijkingen van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige algemene leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.
3.3 Indien dienstverlener één of meerdere bepalingen(en) uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst. Daarbij heeft dienstverlener alsnog het recht op de directe en strikte levering van de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Omvang behandeling
4.1. De dienstverlening die dienstverlener aan de klant zal leveren omvat de massagebehandeling
voor paarden/pony’s, waarbij gebruik gemaakt wordt van sportmassage en alle daaraan gerelateerde handelingen die nodig zijn voor het welzijn van het dier, zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.
4.2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst benoemde behandeling, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
4.3.Dienstverlener stelt geen diagnose en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts of andere medici.

Artikel 5. Annulering
5.1. Annulering van de behandeling dient minimaal 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
5.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt is dienstverlener gerechtigd de desbetreffende behandeling in rekening te brengen, onverkort haar recht op de betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden klant
6.1. Bij behandelingen zal de klant voor een geschikte/veilige overdekte ruimte zorgdragen om de behandeling uit te voeren.
6.2. Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.
6.3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het paard schoon en droog is bij aanvang van de behandeling. Dienstverlener kan het uitvoeren of voortzetten van een Individuele behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van dienstverlener is bindend. Indien de weigering wordt uitgevoerd, is de klant de kosten voor de Individuele behandeling volledig verschuldigd.
6.4. Na behandeling dient de klant het paard minimaal 10 minuten aan de hand te stappen, tenzij anders besproken.

Artikel 7. Tarieven
7.1. De behandelingen worden tegen schriftelijk of mondeling overeengekomen en op de website vermelde tarieven geleverd.
7.2. Binnen een straal van 25 kilometer ten opzichte van het vestigingsadres van dienstverlener is
een reiskostenvergoeding in het tarief in begrepen. Daarbuiten is een reiskostenvergoeding verschuldigd.

Artikel 8. Facturering en betaling
8.1. De betaling is contant na afloop van de behandeling of per factuur binnen 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
8.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
8.3. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan dienstverlener kunnen worden  toegerekend.
9.2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling indien klant zich  niet aan de in artikel 6 genoemde regels houdt.
9.3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor gedragsverandering of andere problemen bij het paard die na behandeling tot uiting komen.
9.4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade, of schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na de behandeling.
9.5. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling.
9.6. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het niet slagen van de behandeling.

Artikel 10 Garantie
10.1. De dienstverlener garandeert naar goed vakmanschap de werkzaamheden uit te voeren, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat wordt bereikt. De betalingsverplichting van de klant zal derhalve blijven bestaan.
10.2. De dienstverlener zorgt jaarlijks voor deelname aan bijscholing en houdt op die manier haar kennis op peil.

ALGEMENE VOORWAARDEN

©2016 Copyright Tamara Abrahamsr. All rights reserved. Design, techniek en fotografie Berber Starkenburg.